Quyền yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

0
468

Quyền yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ? Thông báo tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế ? Tạm thời khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc ? Bài viết sau đây Lawkey sẽ giải đáp các câu hỏi trên:

1. Quyền yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Theo quy định tại điều khoản 2 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

” 2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.”

2. Thông báo tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế là như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Theo hướng dẫn tại công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Theo hướng dẫn tại công văn công văn số 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng đẫn về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm.

Cục thuế TP Hà Nội gửi hướng dẫn cách xác định các trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ ( Mẫu 06/GTGT ) . Đề nghị quý doanh nghiệp tự xác định doanh thu theo hướng dẫn đính kèm làm căn cứ xác định phương phương pháp xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2017.

2.1. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp khấu trừ:

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong 3 quý đầu năm 2014

Nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2017 và 2018 và không phải nộp mẫu 06/GTGT.

Nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính dưới 1 tỷ đồng thì được đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp, HTX phải nộp mẫu 06/GTGT, thời hạn nộp chậm nhất ngày 20/12/2016. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì phải chuyển đổi áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong Q4 năm 2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015):

Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ hết năm 2017, 2018.

Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ chu kỳ ổn định hai năm 2017, 2018. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong 3 quý đầu năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 30/09/2016):

Căn cứ vào doanh thu năm 2016 như cách xác định tại ví dụ 53 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính (Doanh thu bình quân các tháng hoạt động nhân với 12). Nếu:

  • Doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đến hết kỳ ổn định năm 2017, 2018.
  • Doanh thu dưới 1 tỷ đồng nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2016 cho kỳ ổn định 2017, 2018. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

2.2. Trường hợp doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong quý 4/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016):

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong Q4/2016 xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2016 và 2017. Đến trước ngày 20/12/2017 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2018 và 2019 và gửi mẫu 06/GTGT theo quy định.

2.3. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

Doanh nghiệp, HTX nếu muốn chuyển đổi áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016 cho kỳ ổn định năm 2017, 2018.

Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

2.4. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã:

Trường hợp này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

 

 

3. Công ty có được tạm thời khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc ?

Thông tư 111/2013/TT-BTC Điều 25, Khoản 1 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. ……”

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

Theo đó, nếu cá nhân kí hợp đồng lao động dưới 03 tháng, tức là bao gồm hợp đồng thử việc, nếu được chi trả trên 2.000.000 thì phải nộp 10% thuế thu nhập. Tuy nhiên, nếu chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì có thể làm Bản cam kết CK-TNCN, khi đó công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập của bạn. Trường hợp của bạn là thu nhập duy nhất tại công ty và có mã số thuế cá nhân rồi thì có thể làm bản cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.